Vedtægter

Vedtægter for Danske Erhvervsjurister

 

§1. Navn og tilhørssted

Navn er Danske Erhvervsjurister. Foreningens binavn er Cand.merc.jur.-Netværket. Foreningen har hjemsted, der følger foreningens formand.

 

§2. Formål

Foreningens formål er:

  • at medvirke til skabelsen af et forum, hvor cand.merc.(jur.)-dimittender mødes og dermed medvirke til skabelsen af et netværk blandt cand.merc.(jur.)-dimittender,
  • at tilbyde et udbud af såvel faglige som sociale aktiviteter for foreningens medlemmer,
  • at fremme kendskabet til cand.merc.(jur.)-uddannelsen blandt såvel offentlige som private arbejdsgivere,
  • at fastholde medlemmernes kontakt til det akademiske miljø.

 

§3. Medlemskab

Alle cand.merc.(jur.)-dimittender og cand.merc.(jur.)-studerende er optagelsesberettigede.

stk. 2. Såfremt personer med anden faglig eller arbejdsmæssig tilknytning og/eller interesse i foreningen ønsker medlemskab, kan der søges om dispensation fra stk. 1. Ansøgning om dispensation fremsendes til bestyrelsen med en skriftlig begrundelse. Bestyrelsen træffer herefter beslutning om ansøger skal tilbydes medlemskab, idet der i afgørelsen lægges vægt på ansøgerens uddannelsesbaggrund og -niveau, arbejdsfelt og interesseområde i forhold til foreningens formålssætninger. Et afslag på optagelse skal skriftligt begrundes.

stk. 3. Cand.merc.(jur.)-studerende kan, uden opkrævning af kontingent, opnå medlemskab af foreningen for tidsrummet fra påbegyndelse af overbygningen til udløbet af det regnskabsår, hvor uddannelsen afsluttes.

stk. 4. Bestyrelsen kan enstemmigt nægte en person optagelse. Et afslag på optagelse skal skriftligt begrundes samt forelægges den næstkommende generalforsamling, såfremt ansøgeren ønsker dette.

stk. 5. For eksklusion af eksisterende medlemmer gælder tilsvarende regler som i stk. 4.

§3 a slettet

 

§4. Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for det kommende regnskabsår.

stk. 2. Kontingentet opkræves en gang årligt ved starten af det nye regnskabsår.

stk. 3. Indbetaling af kontingent dækker alene for medlemskab i det pågældende regnskabsår, jf. dog stk. 5.

stk. 4. Ved udmeldelse refunderes betalt kontingent ikke.

stk. 5. Ved indmeldelse i foreningen reguleres kontingentet i løbet af kalenderåret efter nedenstående skema:

Indmeldelsestidspunkt

Andel af kontingent for indeværende år

1. kvartal

100 pct.

2. kvartal

75 pct.

3. kvartal

50 pct.

4. kvartal

25 pct. + medlemskab og kontingent for næste år.

I december måned dog 0 pct. + medlemskab og kontingent for næste år.

 

§5. Bestyrelse

Foreningen ledes i det daglige af en bestyrelse bestående af maksimum otte af foreningens cand.merc.(jur.)-dimitterede medlemmer og maksimum fire cand.merc.(jur.)-studerende. Generalforsamlingen kan beslutte, at én person, der ikke er cand.merc.(jur.)-dimittend, kan vælges til bestyrelsen.

stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges på den årlige generalforsamling for et år ad gangen og kan genvælges.

stk. 3. Generalforsamlingen kan til enhver tid med et simpelt flertal fratage bestyrelsen eller enkelte medlemmer af bestyrelsen deres hverv.

 

§6. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af en formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer.

stk. 2. Posterne som formand og kasserer kan kun besættes af cand.merc.(jur.)-dimitterede bestyrelsesmedlemmer.

stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig, jf. stk. 1, på sit første møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Herudover fastlægger bestyrelsen selv sin forretningsorden.

 

§7. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Det tilstræbes, at der afholdes bestyrelsesmøde minimum en gang i kvartalet.

stk. 2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal – i tilfælde af stemmelighed udgør formandens stemme udslaget.

stk. 3. Bestyrelsen har pligt til at informere medlemmerne om sit virke. Dette bør som minimum ske via regelmæssige elektroniske nyhedsbreve.

stk. 4. Bestyrelsesmøder er åbne for foreningens medlemmer, medmindre bestyrelsen på det konkrete møde beslutter andet.

stk. 5. Bestyrelsesarbejdet oppebærer intet vederlag.

 

§8. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår løber fra 1/1 – 31/12.

stk. 2. Regnskabet skal før offentliggørelse være revideret af den på den foregående generalforsamling valgte revisor, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

 

§9. Generalforsamling

Generalforsamlingen er i alle henseender foreningens øverste myndighed.

 

§10. Indkaldelse til generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes i marts/april.

stk. 2. Der skal indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker pr. brev eller elektronisk post.

stk. 3. Foreløbig dagsorden til generalforsamlingen udsendes sammen med indkaldelsen.

stk. 4. Årsregnskabet offentliggøres på foreningens hjemmeside. Meddelelse om regnskabets offentliggørelse på foreningens hjemmeside gives i indkaldelsen til generalforsamlingen.

stk. 5. Punkter til dagsordenen kan stilles frit af ethvert medlem af foreningen ved henvendelse til bestyrelsens formand mindst syv dage inden generalforsamlingens afholdelse.

stk. 6. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal ske når mindst 30 pct. af foreningens medlemmer anmoder herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest én måned efter bestyrelsen har modtaget anmodningen.

 

§11. Procedure for generalforsamling

Referat af generalforsamlingens forhandlinger tages af en af generalforsamlingen valgt referent.

stk. 2. Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

stk. 3. På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.

stk. 4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

stk. 5. På generalforsamlingen foretages valg af bestyrelse og en revisor. Generalforsamlingen præsenteres for de to cand.merc.(jur.)-studerende bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Foreningen af ErhvervsJurister i København.

 

§12. Afstemning

Afstemninger foregår ved håndsoprækning; ved personvalg dog altid skriftligt medmindre alle accepterer valg ved håndsoprækning. Afstemninger skal gøres skriftlige, når dette kræves af blot et af de tilstedeværende medlemmer.

stk. 2. En liste over samtlige kandidater til bestyrelsen og revisorposten skal på selve generalforsamlingen gøres tilgængelig for de tilstedeværende medlemmer.

stk. 3. Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte punkter samt om ændringsforslag til disse.

stk. 4. Stemmeret kan udøves på generalforsamlingen ved personlig tilstedeværelse eller ved skriftlig fuldmagt til en person, der selv er stemmeberettiget på generalforsamlingen.

 

§13. Generalforsamlingsreferat

Bestyrelsen skal inden tre uger efter generalforsamlingen gøre referatet fra generalforsamlingen tilgængeligt for foreningens medlemmer.

 

§14. Vedtægtsændringer

Til ændring af foreningens vedtægter kræves 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

stk. 2. Til væsentlige ændringer af foreningens formål kræves 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer ved afstemning på en generalforsamling. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede, skal bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor ændringen kan vedtages såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

stk. 3. Dirigenten afgør, hvorvidt en ændring af foreningens formål er væsentlig.

stk. 4. Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på generalforsamlingen.

 

§15. Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

stk. 2. Kassereren har fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale for indgåede forpligtelser.

 

§16. Formue

Foreningens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

 

§17. Opløsning

Til foreningens opløsning kræves 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer ved en afstemning på en generalforsamling. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede, skal bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

stk. 2. Den sidste generalforsamling bestemmer, hvortil foreningens eventuelle formue skal anvendes – dog skal denne anvendelse være i overensstemmelse med foreningens formål.

______________________________________________________________

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 24. april 2008, opdateret på den ordinære generalforsamling d. 30. april 2009, opdateret på den ordinære generalforsamling d. 14. april 2010, opdateret på den ordinære generalforsamling 14. april 2011, opdateret på den ordinære generalforsamling 26. april 2012 og opdateret på den ordinære generalforsamling  21. marts 2019.